Descarcă Fișa de înscriere

 • ARGUMENT

Simpozionul constituie o alternativă la nevoia de formare continuă a personalului didactic, oferind astfel un spaţiu optim schimbului de idei şi de experienţe didactice. Prin propunerea celor cinci secțiuni, am urmărit implicarea deopotrivă a cadrelor didactice de la toate nivelurile: pre-primar, primar, gimnazial şi liceal, precum şi a bibliotecarilor și secretarilor. De asemenea, am vizat valorificarea experienţelor de bună practică în domeniul managementului calităţii, al pregătirii în domeniul artistic, al utilizării unor strategii moderne în procesul didactic, precum evidențierea rolului educației nonformale și informale în devenirea personalității individului.

 • Obiective propuse:
 • Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice de a presta servicii de calitate, prin participarea la activităţi de formare continuă;
 • Creşterea rolului cadrelor didactice ca multiplicatori de educaţie;
 • Împărtășirea de exemple de bună practică și crearea de modele de activităţi didactice.

 

 • Data desfășurării activității: 11 mai 2019

 

 • Secțiuni propuse:
 • Secțiunea 1 - Îmbunătățirea calității procesului didactic și a rezultatelor învățării. Exemple de bune practici
 • Secțiunea 2 - Diversificarea strategiilor didactice – condiție a performanței și a succesului școlar. Exemple de bune practici
 • Secțiunea 3 - Caracterul atractiv și adaptativ al educației nonformale și informale în procesul de învățare pe tot parcursul vieții. Exemple de bune practici
 • Secțiunea 4 - Rolul educației artistice în dezvoltarea creativității elevilor. Exemple de bune practici
 • Secțiunea 5 - Eficiență, calitate, profesionalism în activitatea personalului didactic auxiliar. Exemple de bune practici

 

 • Activități asociate

Workshop susținut de CCD Dâmbovița cu tema Tehnici de comunicare.

 • Regulamentul simpozionului național „Calitate și performanță educațională în școala românească
 • Simpozionul are cinci secţiuni, cadrele didactice și personalul didactic auxiliar putând participa direct, online sau Pentru cei care locuiesc în județul Dâmbovița, participarea directă este obligatorie. Lucrările vor fi prezentate în format ppt, oral sau prin poster. Din numărul total al lucrărilor, doar 25% vor aparține celor cu participare indirectă.
 • Se vor oferi adeverințe/diplome de participare şi un CD cu ISBN cu rezumatele lucrărilor participanţilor la simpozion.
 • Înscrierea participanţilor (elevi sau profesori) se va face până pe data de 1 mai 2019,prin e-mail, la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  prin transmiterea formularului de înscri-ere ataşat, obligatoriu, în format electronic WORD, nu în forma scanată sau scrisă de mână.
 • Depunerea lucrărilor şi a rezumatelor se va face până la data de1 mai 2019 în format electronic, prin e-mail,  la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cu specificarea numelui autorului şi a unităţii şcolare în cadrul documentului ataşat.
 • Se admit maximdoi autori la elaborarea unei singure lucrări.
 • Lucrărilevor avea între 3-5 pagini și vor fi însoțite de un rezumat de maximum o pagină. Vor fi redactate în WORD 2003/2007/2010, format A4, font Times New Roman, mărime 12, distanţa dintre rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta (Justify). Se vor folosi diacriticele. Titlul lucrării va fi centrat, mărime 14, Bold, iar sub titlu, la două rânduri, se vor scrie autorul  lucrării, instituţia, localitatea, judeţul, cu Times New Roman 12, aliniat dreapta. La sfârşit, se va consemna bibliografia (referinte bibliografice), în ordinea următoare:

pentru cărți: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării  (cu italice), editura,  oraşul, anul apariţiei.

pentru articole: nume, prenume, titlul  (cu italice), numele revistei (între ghilimele), anul, volumul (nr.), paginile.

 • Conţinutul lucrării trebuie să fie original, subiectul fiind în concordanţă cu tematica simpozionului;
 • Autorii au obligaţia să respecte legislaţia drepturilor de autor şi să evite orice formă de plagiat. Întreaga răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii simpozionului nu-şi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislaţia drepturilor de autor şi a realizării de plagiat.
 • La secțiunile 1, 2 și 3 pot participa profesori de oricespecialitate, la secțiunea 4 pot participa profesori de specialitate arte (muzică, arte plastice, arte decorative, arhitectură), iar la secțiunea 5 pot participa secretari și bibliotecari școlari;
 • Lucrarea va fi expusă folosind prezentarea ppt de maxim 12 slide-uri, oral sau prin poster (doar dacă se participă direct). Timpul alocat prezentării ( direct sau online) este de maxim 7 minute pentru o lucrare.

- Particianții din alte județe pot prezenta lucrările on-line, folosind Skype, Facebook sau WhatsApp.

 • Nuse percepe taxă de participare. Pentru participanții din alte județe, adeverințele de participare vor fi expediate la adresele menționate în fișa de înscriere.
 • Susţinerea lucrărilor va avea loc la Liceul de Arte “Bălașa Doamna” Târgoviște.

 

Agenda activității

Sâmbătă 11 mai 2019
9.00 –   10.00 – Deschiderea simpozionului
10.00 – 13.00 – Comunicări pe secţiuni
13.00 – 13.30 – Pauză
13.30 – 16.00 – Workshop